תנאי שימוש באתר

1. כללי
נציבות שירות המדינה מציעה את המידע בשירות מקוון זה (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים.
המונח "משתמש" להלן משמעו: כל אדם היוצר קשר או מתקשר עם השירות. המונח "בשירות" להלן משמעו: תוכן האתר המופיע תחת הכתובת הראשית (‎DOMAIN) של אתר זו וכן כל אתר המקושר לו ואשר מתוחזק על-ידי לשכת הפרסום הממשלתית.
 
 
2. זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים היום במדינת ישראל, זכויות היוצרים בפרסומי נציבות שירות המדינה, כולל אלו המתפרסמים בשירות, הן של מדינת ישראל.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין, וכן ציטוט מהחומר המוגן באופן סביר.
המצטט כאמור חייב על פי דין כי מקור המידע הוא מאת נציבות שירות המדינה. כמו כן, אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודה או בשמה של נציבות שירות המדינה.
 
מלבד המותר על-פי דין (כמפורט באופן חלקי לעיל), אסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם האחראי לשירות, קרי לשכת הפרסום הממשלתית.
ניתן לבקש הסכמה כאמור באמצעות דואר רגיל או אלקטרוני בכתובת שלהלן, תוך ציון נושא הבקשה "לעשות שימוש בחומר מוגן".
 
דואר רגיל
לשכת הפרסום הממשלתית
קרליבך‎ 14 תל אביב‎ 64730
 
דואר אלקטרוני
 
 
3. אחריות
נציבות שירות המדינה לא תשא באחריות להתאמת המידע המוצג בשירות לצרכי המשתמש. כמו כן, לא תשא ממשלת ישראל באחריות לטעויות או שגיאות במידע המוצג בשירות. המשתמש לבד ישא באחריות לאופן שבו הוא יעשה שמוש במידע המוצג בשירות. נציבות שירות המדינהלא תשא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השמוש בשירות או במידע המוצג בשירות. המידע המוצג בשירות והשירות עצמו, ניתנים "כמו שהם".
לענין סעיף זה - "נציבות שירות המדינה" לרבות עובדים ונציגים של המדינה ושל לשכת הפרסום הממשלתית.
 
 
4. פרסומים רשמיים של נציבות שירות המדינה
ו/או של הגופים המתפרסמים בשירות במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין מידע המתפרסם בשירות לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של נציבות שירות המדינה (להלן: הרשומות), רק המידע המתפרסם ברשומות יגבר וייחשב לנכון. המידע בשירות הינו כללי בלבד ואין לראות בו נוסח מחייב.